درباره انجمن علمی بهداشت محیط ایران

باستناد مصوبه دويست وشصت و دومين  جلسه مورخ 7/8/70 شورايعالی انقلاب فرهنگی و آئين نامه مربوط به آن , انجمن علمی بهداشت ایران در سال1378 تاسیس گردید. انجمن صرفاً در زمينه های علمی, تحقيقاتی , تخصصی و فنی مربوط فعاليت می نمايد و اعضای آن بنام انجمن حق فعاليت سياسی يا وابستگی به گروهها و احزاب سياسی را ندارند. انجمن غيرانتفاعی بوده و از تاريخ تصويب کميسيون موضوع ماده 4 مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه شورايعالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصيت حقوقی است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانونی انجمن می باشد.

اهداف و وظائف انجمن:
1. ايجاد ارتباط علمی, فنی , تحقيقاتی , آموزشی و تبادل نظر بين محققان , متخصصان و ساير کارشناسانی که بنحوی با شاخه های گوناگون بهداشت محيط سروکار دارند.
2. همکاری با وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه ريزی امور آموزشی , پژوهشی و برگزاری گردهمائی ها وبازآموزی.
3. ارزيابی وبازنگری برنامه های آموزشی , پژوهشی و ارائه پيشنهادهای لازم در مسائل مذکور.
4. ارائه خدمات آموزشی , علمی , پژوهشی و فنی.
5. ترغيب و تشويق دانشمندان , پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليتهای علمی پژوهشی و آموزشی.
6. تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمی, آموزشی و برگزاری گردهمائی های بازآموزی آموزشی و پژوهشی درسطوح داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات  جاری کشور.

عضويت در انجمن علمی بهداشت محیط ایران به طرق زير می باشد:

1. عضويت پيوسته : هيات موسس انجمن و کليه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی در يکی از رشته های بهداشت محيط و يا رشته های وابسته باشند می توانند طبق ضوابط مذکور دراين اساسنامه به عضويت انجمن درآيند.
2. عضويت وابسته : افرادی که حائز شرايط زير باشند می توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند.
کليه کسانی که دارای درجه کارشناسی در يکی از رشته های ذيربط با حداقل 3 سال فعاليت آموزشی و يا پژوهشی اجرايی باشند و کليه افرادی که دارای درجه کارشناسی هستند.
3. عضويت افتخاری : شخصيت های ايرانی و خارجی که مقام علمی , فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند به عضويت افتخاری پذيرفته شوند.