وزارت بهداشت
کلید واژه :

وزارت بهداشت

جشنواره سال 1395

هشتمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1395

هشتمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1395 در محل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برگزار گردید.
جشنواره سال 1394

هفتمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1394

هفتمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1394 در محل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.
جشنواره سال 1392-1393

پنجمین و ششمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1392-1393

پنجمین و ششمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1392 در محل وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی برگزار گردید.
جشنواره سال 1390

سومین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1390

سومین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در محل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برگزار گردید.
جشنواره سال 1389

دومین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1389

دومین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در محل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برگزار گردید.
جشنواره سال 1388

اولین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1388

اولین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1388 در محل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برگزار گردید.