مرحله فوق العاده(2)
کلید واژه :

مرحله فوق العاده(2)

آزمون مرحله فوق العاده(2) -(98/0725)

آزمون مرحله فوق العاده (2) تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله فوق العاده(2) -(98/0725)

آزمون مرحله فوق العاده(2)تعیین صلاحیت فنی ممیزان در 6حوزه بطور سراسری توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران با همکاری معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، اهواز، ایران، تبریز، کرمان و مشهد در تاریخ 98.7.25 برگزار شد.