بهداشت محیط
کلید واژه :

بهداشت محیط

جشنواره سال 1392-1393

پنجمین و ششمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1392-1393

پنجمین و ششمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1392 در محل وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی برگزار گردید.
جشنواره سال 1391

چهارمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1391

چهارمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1391 در محل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.
جشنواره سال 1390

سومین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1390

سومین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در محل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برگزار گردید.
جشنواره سال 1389

دومین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1389

دومین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در محل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برگزار گردید.
جشنواره سال 1388

اولین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1388

اولین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1388 در محل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برگزار گردید.
آزمون مرحله فوق العاده(2) -(98/0725)

آزمون مرحله فوق العاده (2) تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله فوق العاده(2) -(98/0725)

آزمون مرحله فوق العاده(2)تعیین صلاحیت فنی ممیزان در 6حوزه بطور سراسری توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران با همکاری معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، اهواز، ایران، تبریز، کرمان و مشهد در تاریخ 98.7.25 برگزار شد.