بهداشت محیط
کلید واژه :

بهداشت محیط

جشنواره سال 1395

هشتمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1395

هشتمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1395 در محل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برگزار گردید.
جشنواره سال 1394

هفتمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1394

هفتمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1394 در محل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.
جشنواره سال 1392-1393

پنجمین و ششمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1392-1393

پنجمین و ششمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1392 در محل وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی برگزار گردید.
جشنواره سال 1391

چهارمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1391

چهارمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1391 در محل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.
جشنواره سال 1390

سومین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1390

سومین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در محل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برگزار گردید.
جشنواره سال 1389

دومین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1389

دومین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در محل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برگزار گردید.