بهداشت محیط
کلید واژه :

بهداشت محیط

جشنواره سال 1397

دهمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1397

دهمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1397 در محل دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید.
جشنواره سال 1396

نهمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1396

نهمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار گردید.
جشنواره سال 1395

هشتمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1395

هشتمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1395 در محل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برگزار گردید.
جشنواره سال 1394

هفتمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1394

هفتمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1394 در محل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.