انجمن علمی بهداشت محیط ایران
کلید واژه :

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

آزمون مرحله بیست و سوم (98/10/19)

آزمون مرحله بیست و سوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله بیست و سوم (98/10/19)

آزمون مرحله بیست و سوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان در 8حوزه بطور سراسری توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران با همکاری معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی تهران- مازندران- بندرعباس- بجنورد- کردستان- تبریز – اصفهان- اهواز در تاریخ 98.10.19 برگزار شد.
آزمون مرحله فوق العاده(2) -(98/0725)

آزمون مرحله فوق العاده (2) تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله فوق العاده(2) -(98/0725)

آزمون مرحله فوق العاده(2)تعیین صلاحیت فنی ممیزان در 6حوزه بطور سراسری توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران با همکاری معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، اهواز، ایران، تبریز، کرمان و مشهد در تاریخ 98.7.25 برگزار شد.
آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان در 8 حوزه بطور سراسری توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران با همکاری معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی ایلام، ایران، سمنان، زاهدان، کرمانشاه، گیلان، نیشابور و یزد در تاریخ 98.8.23 برگزار شد.