انتصاب
کلید واژه :

انتصاب

انتصاب مسئول جدید شعب انجمن

انتصاب مسئول جدید شعب انجمن

طی حکمی از طرف دکتر مصداقی نیا، رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران، دکتر محمود علیمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به سمت مسئول شعب انجمن علمی بهداشت محیط ایران منصوب گردید.