نشست علمی - تخصصی چالش های مدیریتی پسماند در ایران