جشنواره سال 1388

اولین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

گزارش تصویری/جشنواره سال 1388

اولین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1388 در محل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برگزار گردید.

جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
جشنواره سال 1388
کلید واژه :

جشنواره

،

علمی اجرایی

،

بهداشت محیط

ثبت نظرات
captcha