اختتامیه اولین جشنواره ملی «بازیافت، هنر و خلاقیت»

گزارش تصویری: اختتامیه اولین جشنواره ملی «بازیافت، هنر و خلاقیت»

گزارش تصویری/اختتامیه اولین جشنواره ملی «بازیافت، هنر و خلاقیت»

اختتامیه اولین جشنواره ملی «بازیافت، هنر و خلاقیت»
اختتامیه اولین جشنواره ملی «بازیافت، هنر و خلاقیت»
اختتامیه اولین جشنواره ملی «بازیافت، هنر و خلاقیت»
اختتامیه اولین جشنواره ملی «بازیافت، هنر و خلاقیت»
اختتامیه اولین جشنواره ملی «بازیافت، هنر و خلاقیت»
اختتامیه اولین جشنواره ملی «بازیافت، هنر و خلاقیت»
اختتامیه اولین جشنواره ملی «بازیافت، هنر و خلاقیت»
اختتامیه اولین جشنواره ملی «بازیافت، هنر و خلاقیت»
اختتامیه اولین جشنواره ملی «بازیافت، هنر و خلاقیت»
ثبت نظرات
captcha