ثبت نام آزمون مرحله سی و یکم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی آغاز شد