انجمن بهداشت محیط
کلید واژه :

انجمن بهداشت محیط

الزام و اولویت دوره های آموزشی دفاتر

الزام و اولویت دوره های آموزشی مدیران دفاتر، مسئولین فنی و ممیزان بهداشتی در سال 1397

الزام و اولویت دوره های آموزشی دفاتر

تا ابلاغ ضوابط جدید آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی برگزار نخواهد شد