نتایج اولین دوره بازآموزی اعلام شد
کد : 56122
زمان انتشار : 10:51:01 - 1397/08/22
نتایج اولین دوره بازآموزی
نتایج اولین دوره بازآموزی اعلام شد


طبق هماهنگی های انجام شده با مرکز سلامت محیط و کار نتایچ طبق توضیحات ریز اعلام می گردد:
1- شرکت کنندگانی که در یک روز از دوره شرکت کرده اند
2- افرادی که در آزمون نوبت دوم شرکت نکرده اند
3- افرادی که حدنصاب قبولی را کسب ننموده اند
بایستی در آزمون و دوره بعد شرکت نمایند.
 نتایج آزمون به تفضیل در جدول پیوست قید گردیده است. زمان دریافت گواهی های دوره متعاقبا اعلام می گردد.

با تشکر دبیرخانه انجمن