زمان آزمون مرحله هجدهم تغییر یافت
کد : 56112
زمان انتشار : 11:29:41 - 1397/06/07
تغییر زمان آزمون
زمان آزمون مرحله هجدهم تغییر یافت

 با توجه به درخواست مکرر متقاضیان آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی مرحله 18 مبنی بر تداخل زمانی این آزمون با آزمون استخدامی  شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو ، با هماهنگی های انجام شده با مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، زمان این آزمون به روز پنجشنبه مورخ 97.8.3 موکول گردید.