جشنواره سال 1392-1393

پنجمین و ششمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

گزارش تصویری/جشنواره سال 1392-1393

پنجمین و ششمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1392 در محل وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی برگزار گردید.

جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
جشنواره سال 1392-1393
کلید واژه :

جشنواره

،

علمی اجرایی

،

بهداشت محیط

ثبت نظرات
captcha