جشنواره سال 1389

دومین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

گزارش تصویری/جشنواره سال 1389

دومین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در محل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برگزار گردید.

جشنواره سال 1389
جشنواره سال 1389
جشنواره سال 1389
جشنواره سال 1389
جشنواره سال 1389
جشنواره سال 1389
جشنواره سال 1389
جشنواره سال 1389
جشنواره سال 1389
جشنواره سال 1389
جشنواره سال 1389
جشنواره سال 1389
جشنواره سال 1389
جشنواره سال 1389
جشنواره سال 1389
کلید واژه :

جشنواره

،

علمی اجرایی

،

بهداشت محیط

ثبت نظرات
captcha